Tuesday, July 19, 2016

సన్తానగోపాలస్తోత్రం


॥ సన్తానగోపాలస్తోత్ర ॥

॥ సన్తానగోపాల మూల మన్త్ర॥
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః॥
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ।
సన్తానగోపాలస్తోత్రం
శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్ ।
సుతసమ్ప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ ॥౧॥
నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసమ్ప్రాప్తయే హరిమ్ ।
యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపాలం నన్దనన్దనమ్॥ ౨॥
అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిన్దం మునివన్దితమ్ ।
నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనన్దనం సదా ॥ ౩॥
గోపాలం డిమ్భకం వన్దే కమలాపతిమచ్యుతమ్ ।
పుత్రసమ్ప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి యదుపుఙ్గవమ్ ॥ ౪॥
పుత్రకామేష్టిఫలదం కఞ్జాక్షం కమలాపతిమ్ ।
దేవకీనన్దనం వన్దే సుతసమ్ప్రాప్తయే మమ ॥ ౫॥
పద్మాపతే పద్మనేత్రే పద్మనాభ జనార్దన ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ ౬॥
యశోదాఙ్కగతం బాలం గోవిన్దం మునివన్దితమ్ ।
అస్మాకం పుత్ర లాభాయ నమామి శ్రీశమచ్యుతమ్ ॥ ౭॥
శ్రీపతే దేవదేవేశ దీనార్తిర్హరణాచ్యుత ।
గోవిన్ద మే సుతం దేహి నమామి త్వాం జనార్దన ॥ ౮॥
భక్తకామద గోవిన్ద భక్తం రక్ష శుభప్రద ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ ౯॥
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ దేహి మే తనయం సదా ।
భక్తమన్దార పద్మాక్ష త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౦॥
దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౧॥
వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౨॥
కఞ్జాక్ష కమలానాథ పరకారుణికోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౩॥
లక్ష్మీపతే పద్మనాభ ముకున్ద మునివన్దిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౪॥
కార్యకారణరూపాయ వాసుదేవాయ తే సదా ।
నమామి పుత్రలాభార్థ సుఖదాయ బుధాయ తే ॥ ౧౫॥
రాజీవనేత్ర శ్రీరామ రావణారే హరే కవే ।
తుభ్యం నమామి దేవేశ తనయం దేహి మే హరే ॥ ౧౬॥
అస్మాకం పుత్రలాభాయ భజామి త్వాం జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ రమాపతే ॥ ౧౭॥
శ్రీమానినీమానచోర గోపీవస్త్రాపహారక ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే  ॥ ౧౮॥
అస్మాకం పుత్రసమ్ప్రాప్తిం కురుష్వ యదునన్దన ।
రమాపతే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత ॥ ౧౯॥
వాసుదేవ సుతం దేహి తనయం దేహి మాధవ ।
పుత్రం మే దేహి శ్రీకృష్ణ వత్సం దేహి మహాప్రభో ॥౨౦॥
డిమ్భకం దేహి శ్రీకృష్ణ ఆత్మజం దేహి రాఘవ ।
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం నన్దనన్దన ॥ ౨౧॥
నన్దనం దేహి మే కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే ।
కమలనాథ గోవిన్ద ముకున్ద మునివన్దిత ॥ ౨౨॥
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
సుతం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం పుత్రం ప్రదేహి మే ॥ ౨౩॥
యశోదాస్తన్యపానజ్ఞం పిబన్తం యదునన్దనం ।
వన్దేఽహం పుత్రలాభార్థం కపిలాక్షం హరిం సదా ॥ ౨౪॥
నన్దనన్దన దేవేశ నన్దనం దేహి మే ప్రభో ।
రమాపతే వాసుదేవ శ్రియం పుత్రం జగత్పతే ॥ ౨౫॥
పుత్రం శ్రియం శ్రియం పుత్రం పుత్రం మే దేహి మాధవ ।
అస్మాకం దీనవాక్యస్య అవధారయ శ్రీపతే ॥ ౨౬॥
గోపాల డిమ్భ గోవిన్ద వాసుదేవ రమాపతే ।
అస్మాకం డిమ్భకం దేహి శ్రియం దేహి జగత్పతే ॥ ౨౭॥
మద్వాఞ్ఛితఫలం దేహి దేవకీనన్దనాచ్యుత ।
మమ పుత్రార్థితం ధన్యం కురుష్వ యదునన్దన ॥ ౨౮॥
యాచేఽహం త్వాం శ్రియం పుత్రం దేహి మే పుత్రసమ్పదమ్।
భక్తచిన్తామణే రామ కల్పవృక్ష మహాప్రభో ॥ ౨౯॥
ఆత్మజం నన్దనం పుత్రం కుమారం డిమ్భకం సుతమ్ ।
అర్భకం తనయం దేహి సదా మే రఘునన్దన ॥ ౩౦॥
వన్దే సన్తానగోపాలం మాధవం భక్తకామదమ్ ।
అస్మాకం పుత్రసమ్ప్రాప్త్యై సదా గోవిన్దమచ్యుతమ్ ॥ ౩౧॥
ఓంకారయుక్తం గోపాలం శ్రీయుక్తం యదునన్దనమ్ ।
క్లీంయుక్తం దేవకీపుత్రం నమామి యదునాయకమ్ ॥ ౩౨॥
వాసుదేవ ముకున్దేశ గోవిన్ద మాధవాచ్యుత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రమానాథ మహాప్రభో ॥ ౩౩॥
రాజీవనేత్ర గోవిన్ద కపిలాక్ష హరే ప్రభో ।
సమస్తకామ్యవరద దేహి మే తనయం సదా ॥ ౩౪॥
అబ్జపద్మనిభం పద్మవృన్దరూప జగత్పతే ।
దేహి మే వరసత్పుత్రం రమానాయక మాధవ ॥ ౩౫॥
నన్దపాల ధరాపాల గోవిన్ద యదునన్దన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ ౩౬॥
దాసమన్దార గోవిన్ద ముకున్ద మాధవాచ్యుత ।
గోపాల పుణ్డరీకాక్ష దేహి మే తనయం శ్రియమ్ ॥ ౩౭॥
యదునాయక పద్మేశ నన్దగోపవధూసుత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ శ్రీధర ప్రాణనాయక ॥ ౩౮॥
అస్మాకం వాఞ్ఛితం దేహి దేహి పుత్రం రమాపతే ।
భగవన్ కృష్ణ సర్వేశ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ ౩౯॥
రమాహృదయసమ్భారసత్యభామామనః ప్రియ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ ౪౦॥
చన్ద్రసూర్యాక్ష గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష మాధవ ।
అస్మాకం భాగ్యసత్పుత్రం దేహి దేవ జగత్పతే ॥ ౪౧॥
కారుణ్యరూప పద్మాక్ష పద్మనాభసమర్చిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దనన్దన ॥ ౪౨॥
దేవకీసుత శ్రీనాథ వాసుదేవ జగత్పతే ।
సమస్తకామఫలద దేహి మే తనయం సదా ॥ ౪౩॥
భక్తమన్దార గమ్భీర శఙ్కరాచ్యుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం గోపబాలవత్సల శ్రీపతే ॥ ౪౪॥
శ్రీపతే వాసుదేవేశ దేవకీప్రియనన్దన ।
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం జగతాం ప్రభో ॥౪౫॥
జగన్నాథ రమానాథ భూమినాథ దయానిధే ।
వాసుదేవేశ సర్వేశ దేహి మే తనయం ప్రభో ॥ ౪౬॥
శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౪౭॥
దాసమన్దార గోవిన్ద భక్తచిన్తామణే ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౪౮॥
గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష రమానాథ మహాప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౪౯॥
శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష గోవిన్ద మధుసూదన ।
మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థం భజామి త్వాం జనార్దన ॥ ౫౦॥
స్తన్యం పిబన్తం జననీముఖామ్బుజం విలోక్య మన్దస్మితముజ్జ్వలాఙ్గమ్ ।
స్పృశన్తమన్యస్తనమఙ్గులీభిర్వన్దే యశోదాఙ్కగతం ముకున్దమ్ ॥ ౫౧॥
యాచేఽహం పుత్రసన్తానం భవన్తం పద్మలోచన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౫౨॥
అస్మాకం పుత్రసమ్పత్తేశ్చిన్తయామి జగత్పతే ।
శీఘ్రం మే దేహి దాతవ్యం భవతా మునివన్దిత ॥ ౫౩॥
వాసుదేవ జగన్నాథ శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
కురు మాం పుత్రదత్తం చ కృష్ణ దేవేన్ద్రపూజిత ॥ ౫౪॥
కురు మాం పుత్రదత్తం చ యశోదాప్రియనన్దనమ్ ।
మహ్యం చ పుత్రసన్తానం దాతవ్యమ్భవతా హరే ॥ ౫౫॥
వాసుదేవ జగన్నాథ గోవిన్ద దేవకీసుత ।
దేహి మే తనయం రామ కౌశల్యాప్రియనన్దన ॥ ౫౬॥
పద్మపత్రాక్ష గోవిన్ద విష్ణో వామన మాధవ ।
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణనాయక రాఘవ ॥ ౫౭॥
కఞ్జాక్ష కృష్ణ దేవేన్ద్రమణ్డిత మునివన్దిత ।
లక్ష్మణాగ్రజ శ్రీరామ దేహి మే తనయం సదా ॥ ౫౮॥
దేహి మే తనయం రామ దశరథప్రియనన్దన ।
సీతానాయక కఞ్జాక్ష ముచుకున్దవరప్రద ॥ ౫౯॥
విభీషణస్య యా లఙ్కా ప్రదత్తా భవతా పురా ।
అస్మాకం తత్ప్రకారేణ తనయం దేహి మాధవ ॥ ౬౦॥
భవదీయపదామ్భోజే చిన్తయామి నిరన్తరమ్ ।
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణవల్లభ రాఘవ ॥ ౬౧॥
రామ మత్కామ్యవరద పుత్రోత్పత్తిఫలప్రద ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ కమలాసనవన్దిత ॥ ౬౨॥
రామ రాఘవ సీతేశ లక్ష్మణానుజ దేహి మే ।
భాగ్యవత్పుత్రసన్తానం దశరథప్రియనన్దన ।
దేహి మే తనయం రామ కృష్ణ గోపాల మాధవ ॥ ౬౪॥
కృష్ణ మాధవ గోవిన్ద వామనాచ్యుత శఙ్కర ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ ౬౫॥
గోపబాల మహాధన్య గోవిన్దాచ్యుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ ౬౬॥
దిశతు దిశతు పుత్రం దేవకీనన్దనోఽయం
దిశతు దిశతు శీఘ్రం భాగ్యవత్పుత్రలాభమ్ ।
దిశతు దిశతు శీఘ్రం శ్రీశో రాఘవో రామచన్ద్రో
దిశతు దిశతు పుత్రం వంశ విస్తారహేతోః ॥ ౬౭॥
దీయతాం వాసుదేవేన తనయోమత్ప్రియః సుతః ।
కుమారో నన్దనః సీతానాయకేన సదా మమ ॥ ౬౮॥
రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీసుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ ౬౯॥
వంశవిస్తారకం పుత్రం దేహి మే మధుసూదన ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ ౭౦॥
మమాభీష్టసుతం దేహి కంసారే మాధవాచ్యుత ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥౭౧॥
చన్ద్రార్కకల్పపర్యన్తం తనయం దేహి మాధవ ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥౭౨॥
విద్యావన్తం బుద్ధిమన్తం శ్రీమన్తం తనయం సదా ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దన ప్రభో ॥ ౭౩॥
నమామి త్వాం పద్మనేత్ర సుతలాభాయ కామదమ్ ।
ముకున్దం పుణ్డరీకాక్షం గోవిన్దం మధుసూదనమ్ ॥ ౭౪॥
భగవన్ కృష్ణ గోవిన్ద సర్వకామఫలప్రద ।
దేహి మే తనయం స్వామింస్త్వామహం శరణం గతః ॥ ౭౫॥
స్వామింస్త్వం భగవన్ రామ కృష్న మాధవ కామద ।
దేహి మే తనయం నిత్యం త్వామహం శరణం గతః ॥ ౭౬॥
తనయం దేహిఓ గోవిన్ద కఞ్జాక్ష కమలాపతే ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥౭౭॥
పద్మాపతే పద్మనేత్ర ప్రద్యుమ్న జనక ప్రభో ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ ౭౮॥
శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్ఙ్గపాణే రమాపతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౭౯॥
నారాయణ రమానాథ రాజీవపత్రలోచన ।
సుతం మే దేహి దేవేశ పద్మపద్మానువన్దిత ॥ ౮౦॥
రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీవరనన్దన ।
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ నారదాదిసురార్చిత ॥ ౮౧॥
దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ ౮౨॥
మునివన్దిత గోవిన్ద రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౩॥
గోపికార్జితపఙ్కేజమరన్దాసక్తమానస ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౪॥
రమాహృదయపఙ్కేజలోల మాధవ కామద ।
మమాభీష్టసుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౫॥
వాసుదేవ రమానాథ దాసానాం మఙ్గలప్రద ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౬॥
కల్యాణప్రద గోవిన్ద మురారే మునివన్దిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౭॥
పుత్రప్రద ముకున్దేశ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౮॥
పుణ్డరీకాక్ష గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౮౯॥
దయానిధే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౯౦॥
పుత్రసమ్పత్ప్రదాతారం గోవిన్దం దేవపూజితమ్ ।
వన్దామహే సదా కృష్ణం పుత్ర లాభ ప్రదాయినమ్ ॥ ౯౧॥
కారుణ్యనిధయే గోపీవల్లభాయ మురారయే ।
నమస్తే పుత్రలాభాయ దేహి మే తనయం విభో ॥ ౯౨॥
నమస్తస్మై రమేశాయ రుమిణీవల్లభాయ తే ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ ౯౩॥
నమస్తే వాసుదేవాయ నిత్యశ్రీకాముకాయ చ ।
పుత్రదాయ చ సర్పేన్ద్రశాయినే రఙ్గశాయినే ॥ ౯౪॥
రఙ్గశాయిన్ రమానాథ మఙ్గలప్రద మాధవ ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ ౯౫॥
దాసస్య మే సుతం దేహి దీనమన్దార రాఘవ ।
సుతం దేహి సుతం దేహి పుత్రం దేహి రమాపతే ॥ ౯౬॥
యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతః సదా ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥౯౭॥
మదిష్టదేవ గోవిన్ద వాసుదేవ జనార్దన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ ౯౮॥
నీతిమాన్ ధనవాన్ పుత్రో విద్యావాంశ్చ ప్రజాపతే ।
భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చ వాసుదేవేన్ద్రపూజిత ॥ ౯౯॥
యఃపఠేత్ పుత్రశతకం సోఽపి సత్పుత్రవాన్ భవేత ।
శ్రీవాసుదేవకథితం స్తోత్రరత్నం సుఖాయ చ ॥ ౧౦౦॥
జపకాలే పఠేన్నిత్యం పుత్రలాభం ధనం శ్రియమ్ ।
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం సద్యో యాతి న సంశయః ॥ ౧౦౧॥
No comments:

Post a Comment